วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นาย ณรงค์ ทอนอัมพร
เกิดวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2536
กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะ ครุศาสาตร์
สาขา พลศึกษา
รหัสนักศึกษา 564189003
จบการศึกษาจาก โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
ตำบล อัมพวา อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม
คติประจำใจ อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น